Strit og stumme online dating

Posted by / 23-Oct-2017 20:45

Strit og stumme online dating

Inokedy zas vyslovuje sa "g" ako "dž," na 10 príklad: gentleman — džentlmea — pán, gipsy — džipsi — cigán.

J — džej — vyslovuje sa ako mäkké "dž," na prí- klad: joke — džók — žart, July — džuláj — júli.

Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- cky.

Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z knihy i cvičiť v živej reči.

Krém tu uvedených hlások majú anglické sa- mohlásky iné zvuky, ktoré treba sa v slovách naučiť.

Keď chce mať svoje meno správne zapí- sané, čo je veľmi vážna vec, musí ho hláskovať, alebo ako americký Slováci hovoria: spelovať.

Na príklad Sabol chce dať svoje meno zapísať správne, teda povie: Sabol, -es, ej, bi, o, el; Hudák, ejč, jú, dý, ej, khej; Kadák, khej, ej, dý, ej, khej; Varga, vi, ej, ár, dží, ej; Slovák, es, el, o, vi, ej, khej. ANGLICKA VÝSLOVNOSŤ' f The English Pronunciation — dhy ingliš pronän- siejšn.) Anglická výslovnosť je pre Slováka veľmi ťažká, poneváč angličtina má zvuky a hlásky Slovákovi neznáme.

Y — váj — vyslovuje sa ako " aj," by — baj — u, pri, vedia; tiež ako ' *i" lebo " y," lady — lejdy — pani; labyrinth — lebyrinth — bludište.

O — o — vyslovuje sa ako " ó," fork — fork * — vidly; ako " Ô," work — vork — robota; ako " a," plow — plau — pluh; ako " ú," do — dú — učiň, zrob.

strit og stumme online dating-29strit og stumme online dating-3strit og stumme online dating-48

Žiaden iný tlumač nevyrovná sa tejto knihe, ani čo do obsahu, ani čo do praktičnc6ti. Zapamätať si treba, že v slovách anglických nečítajú sa litery tak, ako v abecede alebo keď sú osve, to jest niektoré sa čítajú tak isto ako v abecede, iné zas čítajú sa v rozličných slovách rozdielne, a zas iné čítajú sa v slovách celkom ináč než v abecede.

One thought on “strit og stumme online dating”

  1. Other locations have been nicknamed for similar reasons, including Silicon Forest in Oregon, Silicon Hills in Austin, Texas, Silicon Slopes in Salt Lake City, Utah, Silicon Saxony in Germany, Silicon Valley in India, Silicon Border in Mexicali, Mexico, Silicon Fen in Cambridge, England, Silicon Roundabout in London, Silicon Glen in Scotland, and Silicon Gorge in Bristol, England.